خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

خدمات تخصصی پایان نامه های علوم انسانی ارشد و دکترا

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, ...

انجام فصل 4 پایان نامه با تمامی نرم افزارهای آماری و کمترین هزینه...spps, lisrel, minitab, ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله ...

اسمارت پی ال اس(Smart PLS) و ویژوال پی ال اس(Visual PLS) برای فصل چهارم پایان نامه ها و مقاله ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

پرسشنامه روانشناسی،مشاوره پایان نامه و پروپوزال

پرسشنامه روانشناسی،مشاوره پایان نامه و پروپوزال

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری

انجام پایان نامه و مقاله کارشناسی ارشد و دکتری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)

مشاوره در انجام فصل چهار (انتخاب آزمون مناسب و نحوه نگارش فصل چهار)

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تجزیه تحلیل اماری پایان نامه های روانشناسی از کارشناسی تا دکترا

تجزیه تحلیل اماری پایان نامه های روانشناسی از کارشناسی تا دکترا

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

ورود داده های پرسشنامه

ورود داده های پرسشنامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام تخصصی پایان نامه های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره

انجام تخصصی پایان نامه های روان شناسی، علوم تربیتی، مشاوره

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه

مشاوره تخصصی پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل ...

مشاوره پروژه دانشجویی و غیره در تمامی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه های داخل ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی

مشاوره پروژه درسی یا پروژه های پایانی و مشاوره پایان نامه و رساله های پژوهشی دانشجویی و سازمانی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره پایان نامه و مقاله علوم اجتماعی|کارشناسی ارشد علوم اجتماعی|پایان نامه علوم اجتماعی

مشاوره پایان نامه و مقاله علوم اجتماعی|کارشناسی ارشد علوم اجتماعی|پایان نامه علوم اجتماعی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مدلیابی معادلات ساختاری,برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات - لیزرل

مدلیابی معادلات ساختاری,برازش مدل تحقیق و آزمون فرضیات - لیزرل

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با spss

انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پروژه یا طرح

انجام تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه پروژه یا طرح

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی

انجام پرپوزال و پایان نامه مدیریت دولتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی

مشاوره پروپوزال نویسی و مقاله های علمی پژوهشی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره تخصصی پایان نامه (کلیه رشته ها

مشاوره تخصصی پایان نامه (کلیه رشته ها

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری علوم اجتماعی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با LISREL در رشته مشاوره

تحلیل آماری با LISREL در رشته مشاوره

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و اطلاعات

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری و اطلاعات

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی

انجام پروپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت اجرایی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پورپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد MBA

انجام پورپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد MBA

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

انجام پرپوزال و پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

ارائه موضوع پروپوزال و پایان نامه

ارائه موضوع پروپوزال و پایان نامه

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی

تحلیل آماری با LISREL در رشته روانشناسی بالینی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با SPSS, LISREL, AMOS, EQS, PLS

تحلیل آماری با SPSS, LISREL, AMOS, EQS, PLS

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت

تحلیل آماری پایان نامه ها و مقالات رشته مدیریت

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقات

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقات

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با LISREL در رشته پزشکی

تحلیل آماری با LISREL در رشته پزشکی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی

تحلیل آماری با LISREL در رشته مددکاری اجتماعی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss

تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره آماری انجام پروژه های دانشگاهی

مشاوره آماری انجام پروژه های دانشگاهی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با spss

قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisre

مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار Amos و Lisre

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل داده های آماری با استفاده از spss,lisrel,...

تحلیل داده های آماری با استفاده از spss,lisrel,...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران