لیزرل و اس پی اس اس

لیزرل و اس پی اس اس

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل lisrel

تحلیل آماری با نرم افزار لیزرل lisrel

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره تحلیل آماری پروژه-lisrel- spss

مشاوره تحلیل آماری پروژه-lisrel- spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه LISREL AMOS SPSS

تحلیل آماری پایان نامه LISREL AMOS SPSS

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

 مشاوره آماری پروژه های دانشجویی در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

مشاوره آماری پروژه های دانشجویی در سطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی)

انجام پایان نامه مدیریت(مالی، بازرگانی، دولتی)

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مدلیابی معادلات ساختاری - لیزرل

مدلیابی معادلات ساختاری - لیزرل

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

spss-لیزرل

spss-لیزرل

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحقیق آمار

تحقیق آمار

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل پرسشنامه پایان نامه تدریس آمار و spss

تحلیل پرسشنامه پایان نامه تدریس آمار و spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ارشد

حل مسائل آماری و انجام پایان نامه کارشناسی و ارشد

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار spss

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با Spss کلیه رشته های انسانی و پزشکی

تحلیل آماری با Spss کلیه رشته های انسانی و پزشکی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با Spss

تحلیل آماری با Spss

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

انجام کلیه پژوهشهای آماری مربوط به پایان نامه و پروژه های تحقیقاتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss-Amos-Lisrel-smartpls

تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزارهای spss-Amos-Lisrel-smartpls

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

•انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم .

•انجام آزمون مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر و آزمون مدل پایان نامه مدیریت با استفاده از نرم .

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تجزیه تحلیل اماری پایان نامه های روانشناسی از کارشناسی تا دکترا

تجزیه تحلیل اماری پایان نامه های روانشناسی از کارشناسی تا دکترا

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه های دانشجویی

تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایان نامه های دانشجویی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مددکاری اجتماعی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل (Lisrel) و آموس

مدلیابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای لیزرل (Lisrel) و آموس

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری فرضیات تحقیق - مدلسازی معادلات ساختاری

تحلیل آماری فرضیات تحقیق - مدلسازی معادلات ساختاری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با spss-lisrel-amos-pls

قبول سفارشات تجزیه تحلیل آماری با spss-lisrel-amos-pls

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

ارائه کلیه خدمات آماری (مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه ها و تحقیق ها

ارائه کلیه خدمات آماری (مشاوره و انجام تحلیل آماری پایان نامه ها و تحقیق ها

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات ...

مشاوره تخصصی در انجام پروژه های تحلیل آماری(مقالات، پایان نامه، رساله، طرح های پژوهشی، تحقیقات ...

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل داده های پایان نامه مدیریت با spss-pls-lisrel-amos

تحلیل داده های پایان نامه مدیریت با spss-pls-lisrel-amos

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی

مشاوره آماری در زمینه رشته های مدیریت بازرگانی، دولتی ، صنعتی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با لیزرل در رشته های مختلف

تحلیل آماری با لیزرل در رشته های مختلف

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با نرم افزار های آماری Spss-lisrel -amos-pls

تحلیل آماری با نرم افزار های آماری Spss-lisrel -amos-pls

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای spss-لیزرل-lis

تجزیه و تحلیل داده های آماری با نرم افزارهای spss-لیزرل-lis

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با SPSS برای انجام سایر طرح‌های پژوهشی

تحلیل آماری با SPSS برای انجام سایر طرح‌های پژوهشی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مدیریت بازرگانی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار AMOS

تحلیل آماری پایان نامه با نرم افزار AMOS

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه روانشناسی بالینی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه روانشناسی بالینی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه کشاورزی

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش خانواده)

تحلیل آماری با PLS برای پایان نامه مشاوره و راهنمایی (گرایش خانواده)

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران

تحلیل آماری با AMOS برای پایان نامه پایان رشته مددکاری

تحلیل آماری با AMOS برای پایان نامه پایان رشته مددکاری

محمد رضا حشمتی

2 هفته پیش

تهران